توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20 HN/PWT-HHB 50 40 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-HHC 100 40 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-HHD 200 40 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-HHE 300 40 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-llB 50 50 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-llC 100 50 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-llD 200 50 لوله دو سوکت
20 HN/PWT-llE 300 50 لوله دو سوکت
15 HN/PWT-KKB 50 75 لوله دو سوکت
10 HN/PWT-KKC 100 75 لوله دو سوکت
10 HN/PWT-KKD 200 75 لوله دو سوکت
10 HN/PWT-KKE 300 75 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-MMB 50 110 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-MMC 100 110 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-MMD 200 110 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-MME 300 110 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-NNB 50 125 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-NNC 100 125 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-NND 200 125 لوله دو سوکت
8 HN/PWT-NNE 300 125 لوله دو سوکت
4 HN/PWT-PPB 50 160 لوله دو سوکت
4 HN/PWT-PPC 100 160 لوله دو سوکت
4 HN/PWT-PPD 200 160 لوله دو سوکت
4 HN/PWT-PPE 300 160 لوله دو سوکت