توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداد در بسته کــــــــد طول (cm) سایز(mm) نام کالا
20 HN/PTT-HGB 50 40 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-HGC 100 40 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-HGD 200 40 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-HGE 300 40 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-IGB 50 50 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-IGC 100 50 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-IGD 200 50 لوله دو سوکت
20 HN/PTT-IGE 300 50 لوله دو سوکت
15 HN/PTT-KGB 50 75 لوله دو سوکت
10 HN/PTT-KGC 100 75 لوله دو سوکت
10 HN/PTT-KGD 200 75 لوله دو سوکت
10 HN/PTT-KGE 300 75 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-MGB 50 110 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-MGC 100 110 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-MGD 200 110 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-MGE 300 110 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-NGB 50 125 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-NGC 100 125 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-NGD 200 125 لوله دو سوکت
8 HN/PTT-NGE 300 125 لوله دو سوکت
4 HN/PTT-PGB 50 160 لوله دو سوکت
4 HN/PTT-PGC 100 160 لوله دو سوکت
4 HN/PTT-PGD 200 160 لوله دو سوکت
4 HN/PTT-PGE 300 160 لوله دو سوکت