لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16- ULTRA PIPE PC با ضخامت 1/1 میلیمتر

توضیحات و جدول مشخصات

کدکالا واحد سفارش سایز نام کالا
كويل 400 متري 16  mm با فاصله دریپر 20 سانتیمتر
كويل 400 متري 16  mm با فاصله دریپر 30 سانتیمتر
كويل 400 متري 16  mm با فاصله دریپر 40 سانتیمتر
كويل 400 متري 16  mm با فاصله دریپر 50 سانتیمتر
كويل 400 متري 16  mm با فاصله دریپر 75 سانتیمتر
كويل 400 متري 16  mm با فاصله دریپر 100 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش