توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20 HN/PWO-HHA 30 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-HHB 50 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-HHC 100 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-HHD 200 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-HHE 300 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-llA 30 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-llB 50 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-llC 100 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-llD 200 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PWO-llE 300 50 لوله یکسر سوکت
15 HN/PWO-KKA 30 75 لوله یکسر سوکت
15 HN/PWO-KKB 50 75 لوله یکسر سوکت
10 HN/PWO-KKC 100 75 لوله یکسر سوکت
10 HN/PWO-KKD 200 75 لوله یکسر سوکت
10 HN/PWO-KKE 300 75 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-MMA 30 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-MMB 50 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-MMC 100 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-MMD 200 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-MME 300 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-NNA 30 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-NNB 50 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-NNC 100 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-NND 200 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PWO-NNE 300 125 لوله یکسر سوکت
4 HN/PWO-PPA 30 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PWO-PPB 50 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PWO-PPC 100 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PWO-PPD 200 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PWO-PPE 300 160 لوله یکسر سوکت