توضیحات و جدول مشخصات

تعداد در بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20 HN/PTO-HGA 30 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-HGB 50 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-HGC 100 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-HGD 200 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-HGE 300 40 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-IGA 30 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-IGB 50 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-IGC 100 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-IGD 200 50 لوله یکسر سوکت
20 HN/PTO-IGE 300 50 لوله یکسر سوکت
15 HN/PTO-KGA 30 75 لوله یکسر سوکت
15 HN/PTO-KGB 50 75 لوله یکسر سوکت
10 HN/PTO-KGC 100 75 لوله یکسر سوکت
10 HN/PTO-KGD 200 75 لوله یکسر سوکت
10 HN/PTO-KGE 300 75 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-MGA 30 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-MGB 50 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-MGC 100 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-MGD 200 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-MGE 300 110 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-NGA 30 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-NGB 50 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-NGC 100 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-NGD 200 125 لوله یکسر سوکت
8 HN/PTO-NGE 300 125 لوله یکسر سوکت
4 HN/PTO-PGA 30 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PTO-PGB 50 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PTO-PGC 100 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PTO-PGD 200 160 لوله یکسر سوکت
4 HN/PTO-PGE 300 160 لوله یکسر سوکت