مراسم روز مزرعه ذرت در جنوب تهران با نوارهای آبیاری لابیرنتی گروه صنعتی وحید

مراسم روز مزرعه در تاریخ دوشنبه 1 آبانماه  در مجتمع کشاورزی و دامپروری صالحی – صفاری به مساحت 700 هکتار در منطقه ورامین برگزار گردید. در حال حاضر دو تهدید مهم کشور را از لحاظ منابع آبی قابل دسترسی برای کشاورزی تهدید می نماید اول میانگین بارندگی کشور که در حدود 240 میلیمتر در سال بوده که حدود یک چهارم میانگین جهانی است و دوم میزان تبخیر بالا در حدود 2000 میلیمتر در سال می باشد وتنها راه برون رفت از این معضل فعلی در دو راه حل زیر خلاصه می گردد :

1- افزایش بازدهی استفاده از آب در بخش کشاورزی

2- استفاده از گیاهان مناسب و استراتژیک در هر اقلیم کشور و نگاه به میزان مصرف آب آنها و تصمیم گیری و اولویت دهی به آنها

 مدیران لایق این مجتمع یکی از نمونه های اجرای دو سیاست فوق در بخش کشاورزی می باشند و یکی از الگوهای موفق قابل انتشار در کشور برای کشت ذرت در کشور می باشند .

بطور خلاصه دستاوردهای این مجموعه در حوزه آبیاری مدرن محصول ذرت بشرح زیر می باشد.

روش آبیاری

تعداد آبیاری

مصرف آب (m3/h)

عملکرد تر

Kg/h))

عملکرد ماده خشک ((Kg/h

ضریب کارآیی مصرف آب (Kg/m3)

آبیاری بارانی

11

7200

44000

11440

6/1

آبیاری قطره ای با آرایش سنتی

18

4800

75000

22500

6/4

آبیاری قطره ای با آرایش جدید

20

4100

75000

22500

4/5

همانطور که جدول فوق دیده می شود میزان مصرف آب در هر هکتار در این مزرعه به میزان قابل توجهی در اثر اصلاح سیستم آبیاری کاهش یافته است . و مدیران این مزرعه در سال جدید قصد کاهش مصرف آب را تا حد 3500 مترمکعب در ساعت برای هر هکتار دارند .

همچنین طبق سنت آرایش ذرت به فاصله 70 الی 75 سانتیمتر می باشد . این آرایش سنتی باعث افزایش هزینه های جاری و کاهش رشد ذرت بعلت سایه انداختن گیاهان بر روی هم می باشد . این مجتمع با مطالعه و اجرای آرایش کاشت جدید با فاصله 140 سانتی متری و دو ردیف در طرقین نوار تیپ یا فارو علاوه بر کاهش 50 درصدی مصرف آب در سیستم های غرقابی باعث کاهش 50 درصدی هزینه نوار تیپ از 3،200،000 تومان به 1،600،000 تومان در هر هکتار گردیده است . که علاوه بر کاهش مصرف اب و کاهش هزینه نوار تیپ ، باعث افزایش کیفیت و کمیت علوفه ای تولیدی گردیده است .

لازم به ذکر می باشد که در این مزرعه از نوارهای آبیاری قطره ای لابیرنتی ULTRA TAPE با سایز 22 میلیمتر و فاصله آبدهی 30 سانتی متری و میزان آبدهی 3/1 لیتر در ساعت استفاده گردیده است . لازم بذکر است این نوارهای در طولهای 250 متری استفاده گردیده اند که باعث کاهش هزینه چشمگیر در کلکتور ورودی (لترال)  گشته است و با بکارگیری از این سایز و استفاده از طول 500 متری امکان عملیات زراعی بعد از کاشت را تسریع می بخشد .

رایزر سیفون

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا 20 HN/FPR-KKS 75 رایزر سیفون 8 HN/FPR-MMS 110 رایزر سیفون 6 HN/FPR-NNS 125 رایزر سیفون

ادامه »

اورینگ دریچه بازدید

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا HA/2OR-IK5 75 اورینگ دریچه بازدید HA/2OR-MN6 110 اورینگ دریچه بازدید ************** 125 اورینگ دریچه بازدید

ادامه »