نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 175 میکرون

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N2B-516 كويل 2000 متري 10/6 22 با دریپر 1/6 لیتر بر ساعت و فاصله 15 سانتیمتر
VN-N2B-316 كويل 2000 متري 5/3 22 با دریپر 1/6 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش