نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 150 میکرون دریپر 2 لیتر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N1A-120 كويل 3000/1500 متري 20 16 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N1A-220 كويل 3000/1500 متري 10 16 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N1A-320 كويل 3000/1500 متري 6/6 16 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش