نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 175 میکرون دریپر 1/3 لیتر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N2B-113 كويل 2000 متري 13 22 با دریپر 1/3 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N2B-213 كويل 2000 متري 6/5 22 با دریپر 1/3 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N2B-313 كويل 2000 متري 4/3 22 با دریپر 1/3 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش