نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 175 میکرون دریپر 0/7 لیتر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N2B-107 كويل 2000 متري 7 22 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N2B-207 كويل 2000 متري 3/5 22 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N2B-207 كويل 2000 متري 2/3 22 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش