نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 200 میکرون دریپر 0/7 لیتر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N1C-107 كويل 3000/1500 متري 7 16 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N1C-207 كويل 3000/1500 متري 3/5 16 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N1C-307 كويل 3000/1500 متري 2/3 16 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش