چهار راه 67 درجه طوسی

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
6 HN/FPF-MMD 67 110 چهار راه