توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
6 HN/FWF-MMD 67 110 چهارراه