کمربندهای بابوشن برنجی

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددرکارتن کد کالا تعداد پیچ اندازه نام کالا ردیف
36 VN/M63-I10 4 پیچ 50 × 1/2 کمربند 50 با بوشن برنجی 1
36 VN/M63-I20 4 پیچ 50 × 3/4 کمربند 50 با بوشن برنجی 2
36 VN/M63-I30 4 پیچ 50 × 1 کمربند 50 با بوشن برنجی 3
32 VN/M63-J10 4 پیچ 63 × 1/2″ کمربند 63 با بوشن برنجی 4
32 VN/M63-J20 4 پیچ 63 × 3/4″ کمربند 63 با بوشن برنجی 5
32 VN/M63-J30 4 پیچ 63 × 1″ کمربند 63 با بوشن برنجی 6
24 VN/M63-K10 4 پیچ 75 × 1/2 کمربند 75 با بوشن برنجی 7
24 VN/M63-K20 4 پیچ 75 × 3/4 کمربند 75 با بوشن برنجی 8
24 VN/M63-K30 4 پیچ 75 × 1 کمربند 75 با بوشن برنجی 9
12 VN/M63-L10 4 پیچ 90 × 1/2″ کمربند 90 با بوشن برنجی 10
12 VN/M63-L20 4 پیچ 90 × 3/4″ کمربند 90 با بوشن برنجی 11
12 VN/M63-L30 4 پیچ 90 × 1″ کمربند 90 با بوشن برنجی 12
10 VN/M63-M10 4 پیچ 110 × 1/2″ کمربند 110 با بوشن برنجی 13
10 VN/M63-M20 4 پیچ 110 × 3/4″ کمربند 110 با بوشن برنجی 14
10 VN/M63-M30 4 پیچ 110 × 1″ کمربند 110 با بوشن برنجی 15
20 VN/M63-N10 4 پیچ 125 × 1/2 کمربند 125 با بوشن برنجی 16
20 VN/M63-N20 4 پیچ 125 × 3/4 کمربند 125 با بوشن برنجی 17
20 VN/M63-N30 4 پیچ 125 × 1 کمربند 125 با بوشن برنجی 18
10 VN/M63-P10 6 پیچ 160×1⁄2 کمربند 160 با بوشن برنجی 19
10 VN/M63-P20 6 پیچ 160×3⁄4 کمربند 160 با بوشن برنجی 20
10 VN/M63-P30 6 پیچ 160×1˝ کمربند 160 با بوشن برنجی 21