کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي

توضیحات و جدول مشخصات

تعداد در کارتن کد کالا تعداد پیچ اندازه نام کالا ردیف
VN/M65-HR3 4 پیچ   1×40 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 1
36 VN/M65-IR3 4 پیچ   1×50 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 2
32 VN/M65-JR3 4 پیچ  1× 63 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 3
16 VN/M65-JR6 4 پیچ 63 ×2 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 4
24 VN/M65-KR3 4 پیچ  1× 75 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 5
14 VN/M65-KR6 4 پیچ 75 ×2 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 6
12 VN/M65-LR3 4 پیچ  1×90 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 7
12 VN/M65-LR6 4 پیچ 90 ×2 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 8
10 VN/M65-MR3 4 پیچ  1× 110 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 9
10 VN/M65-MR6 4 پیچ 110 × 2 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 10
20 VN/M65-NR3 4 پیچ  1 ×125 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 11
20 VN/M65-NR6 4 پیچ 125 × 2 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 12
10 VN/M65-PR3 6 پیچ  1 ×160 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 13
10 VN/M65-PR6 6 پیچ 160 × 2 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 14
VN/M65-PR6 6 پیچ 200 × 1 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 15
8 VN/M65-RR6 6 پیچ  2 ×200 کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي 16
کمربند پلي اتيلن بارينگ فلزي