کمربند پلی اتیلن ساده

توضیحات و جدول مشخصات

تعداد در کارتن کد کالا تعداد پیچ اندازه نام کالا ردیف
80 VN/M64-G00 4 پیچ 32 ×   1/2″ کمربند 32 دنده ساده پلی اتیلن 1
80 VN/M64-GG0 4 پیچ 32 × 3/4″ کمربند 32 دنده ساده پلی اتیلن 2
40 VN/M64-H00 4 پیچ 40 ×   1/2″ کمربند 40 دنده ساده پلی اتیلن 3
40 VN/M64-HH0 4 پیچ 40 × 3/4″ کمربند 40 دنده ساده پلی اتیلن 4
40 VN/M64-HHH 4 پیچ 40 × 1″ کمربند 40 دنده ساده پلی اتیلن 5
36 VN/M64-I00 4 پیچ 50 ×   1/2″ کمربند 50 دنده ساده پلی اتیلن 6
36 VN/M64-II0 4 پیچ 50 × 3/4″ کمربند 50 دنده ساده پلی اتیلن 7
36 VN/M64-III 4 پیچ 50 × 1 کمربند 50 دنده ساده پلی اتیلن 8
32 VN/M64-J00 4 پیچ 63 × 1/2″ کمربند 63 دنده ساده پلی اتیلن 9
32 VN/M64-JJ0 4 پیچ 63 × 3/4″ کمربند 63 دنده ساده پلی اتیلن 10
32 VN/M64-JJJ 4 پیچ 63 × 1″ کمربند 63 دنده ساده پلی اتیلن 11
16 VN/M64-J80 4 پیچ 63×1 1/4 کمربند 63 دنده ساده پلی اتیلن 12
16 VN/M64-J70 4 پیچ 63×1 1/2 کمربند 63 دنده ساده پلی اتیلن 13
16 VN/M64-J60 4 پیچ 63×2˝ کمربند 63 دنده ساده پلی اتیلن 14
24 VN/M64-K00 4 پیچ 75 × 1/2 کمربند 75 دنده ساده پلی اتیلن 15
24 VN/M64-KK0 4 پیچ 75 × 3/4 کمربند 75 دنده ساده پلی اتیلن 16
24 VN/M64-KKK 4 پیچ 75 × 1 کمربند 75 دنده ساده پلی اتیلن 17
14 VN/M64-K70 4 پیچ 75 × 1  1/2 کمربند 75 دنده ساده پلی اتیلن 18
14 VN/M64-K60 4 پیچ 75  × 2 کمربند 75 دنده ساده پلی اتیلن 19
12 VN/M64-L00 4 پیچ 90 × 1/2″ کمربند 90 دنده ساده پلی اتیلن 20
12 VN/M64-LL0 4 پیچ 90 × 3/4″ کمربند 90 دنده ساده پلی اتیلن 21
12 VN/M64-LLL 4 پیچ 90 × 1″ کمربند 90 دنده ساده پلی اتیلن 22
12 VN/M64-L60 4 پیچ 90 ×  2″ کمربند 90 دنده ساده پلی اتیلن 23
10 VN/M64-M00 4 پیچ 110 × 1/2″ کمربند 110 دنده ساده پلی اتیلن 24
10 VN/M64-MM0 4 پیچ 110 × 3/4″ کمربند 110 دنده ساده پلی اتیلن 25
10 VN/M64-MMM 4 پیچ 110 × 1″ کمربند 110 دنده ساده پلی اتیلن 26
10 VN/M64-M60 4 پیچ 110 ×  2″ کمربند 110 دنده ساده پلی اتیلن 27
20 VN/M64-N00 4 پیچ 125 ×  1/2″ کمربند 125 دنده ساده پلی اتیلن 28
20 VN/M64-NN0 4 پیچ 125 ×  3/4″ کمربند 125 دنده ساده پلی اتیلن 29
20 VN/M64-NNN 4 پیچ 125 ×  1″ کمربند 125 دنده ساده پلی اتیلن 30
20 VN/M64-N70 4 پیچ 125 ×1 1/2″ کمربند 125 دنده ساده پلی اتیلن 31
20 VN/M64-N60 4 پیچ 125 ×  2″ کمربند 125 دنده ساده پلی اتیلن 32
10 VN/M64-P10 6 پیچ 160×1⁄2 کمربند 160 دنده ساده پلی اتیلن 33
10 VN/M64-P20 6 پیچ 160×3⁄4 کمربند 160 دنده ساده پلی اتیلن 34
10 VN/M64-P30 6 پیچ 160×1˝ کمربند 160 دنده ساده پلی اتیلن 35
10 VN/M64-P50 6 پیچ 160×11⁄2 کمربند 160 دنده ساده پلی اتیلن 36
10 VN/M64-P40 6 پیچ 160×11⁄4 کمربند 160 دنده ساده پلی اتیلن 37
10 VN/M64-060 6 پیچ 160×2˝ کمربند 160 دنده ساده پلی اتیلن 38
8 VN/M64-R10 6 پیچ 200×1⁄2 کمربند 200 دنده ساده پلی اتیلن 39
8 VN/M64-R20 6 پیچ 200×3⁄4 کمربند 200 دنده ساده پلی اتیلن 40
8 VN/M64-R30 6 پیچ 200×1˝ کمربند 200 دنده ساده پلی اتیلن 41
8 VN/M64-R60 6 پیچ 200×2˝ کمربند 200 دنده ساده پلی اتیلن 42
کمربند پلی اتیلن ساده