شرح گواهینامه
تندیس دومین جشنواره کار آفرینان برتر