شرح گواهینامه
تندیس اولین جشنواره اشتغال و کار آفرینی