توضیحات و جدول مشخصات

اتصال جوشی ساده بوش جهت اتصال دو لوله در سیستم های لوله کشی مورد استفاده می باشد .

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G12-EE0 350 عدد 20 بوشن ساده
VN/G12-FF0 200 عدد 25 بوشن ساده
VN/G12-GG0 120 عدد 32 بوشن ساده
VN/G12-HH0 60 عدد 40 بوشن ساده
VN/G12-II0 50 عدد 50 بوشن ساده
VN/G12-JJ0 24 عدد 63 بوشن ساده
VN/G12-KK0 18 عدد 75 بوشن ساده
VN/G12-LL0 12 عدد 90 بوشن ساده
VN/G12-MM0 8 عدد 110 بوشن ساده
VN/G12-NN0 4 عدد 125 بوشن ساده

درخواست مشاوره و سفارش