توضیحات و جدول مشخصات

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G20-H00 140 40 درپوش كپ
VN/G20-I00  70عدد 50 درپوش كپ
VN/G20-J00 50عدد 63 درپوش كپ
VN/G20-K00 36عدد 75 درپوش كپ
VN/G20-L00 20عدد 90 درپوش كپ
VN/G20-M00 14عدد 110 درپوش كپ
VN/G20-N00 8 عدد 125 درپوش كپ

درخواست مشاوره و سفارش