توضیحات و جدول مشخصات

اتصال جوشی ساده زانو 90 درجه جهت اتصال دهی لوله ها در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . جوش این نوع اتصال از نوع جوش مادگی (Socket Fusion) می باشد .

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G22-EE0 200 عدد 20×20 زانو 90 درجه
VN/G22-FF0 140 عدد 25×25 زانو 90 درجه
VN/G22-GG0 70 عدد 32×32 زانو 90 درجه
VN/G22-HH0 40 عدد 40×40 زانو 90 درجه
VN/G22-II0 20 عدد 50×50 زانو 90 درجه
VN/G22-JJ0 15 عدد 63×63 زانو 90 درجه
VN/G22-KK0 8 عدد 75×75 زانو 90 درجه
VN/G22-LL0 4 عدد 90×90 زانو 90 درجه
VN/G22-MM0 3 عدد 110×110 زانو 90 درجه
VN/G22-NN0 1 عدد 125×125 زانو 90 درجه

درخواست مشاوره و سفارش