سه راه تبدیلی PPSU

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا سایز نام کالا
VN/M03-EDD 20x16x16 سه راه تبدیلی PPSU
VN/M03-EDE 20x16x20 سه راه تبدیلی PPSU
VN/M03-EEE 20x20x20 سه راه تبدیلی  برنجی
VN/M03-FDE 25x16x20 سه راه تبدیلی PPSU
VN/M03-FDF 25x16x25 سه راه تبدیلی PPSU
VN/M03-FEE 25x20x20 سه راه تبدیلی PPSU
VN/M03-FEF 25x20x25 سه راه تبدیلی PPSU

درخواست مشاوره و سفارش