توضیحات و جدول مشخصات

اتصال جوشی ساده سه راه تبدیلی جهت انشعابگیری لوله ها با سایز متفاوت در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . جوش این نوع اتصال از نوع جوش مادگی (Socket Fusion) می باشد .

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G34-EEE 150 عدد 20×20×20 سه راه ساده
VN/G34-FFF 90 عدد 25×25×25 سه راه ساده
VN/G34-GGG 50 عدد 32×32×32 سه راه ساده
VN/G34-HHH 25 عدد 40×40×40 سه راه ساده
VN/G34-III 20 عدد 50×50×50 سه راه ساده
VN/G34-JJJ 12 عدد 63×63×63 سه راه ساده
VN/G34-KKK 6عدد 75×75×75 سه راه ساده
VN/G34-LLL 4عدد 90×90×90 سه راه ساده
VN/G34-MMM 2عدد 110×110×110 سه راه ساده
VN/G34-NNN 1 عدد 125×125×125 سه راه ساده

درخواست مشاوره و سفارش