شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ

توضیحات و جدول مشخصات

شیر فلکه ربع گرد از نوع بال والو و جهت قطع و وصل جریان در سیستم لوله کشی مورد استفاده می باشد . اتصال دو طرف شیر بصورت روپیچ توپیچ می باشد .

VA/2SH-E## 1/2″ شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ
VA/2SH-F## 3/4″ شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ
VA/2SH-G## 1″ شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ

درخواست مشاوره و سفارش