شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ

توضیحات و جدول مشخصات

VA/2SH-E## 1/2″ شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ
VA/2SH-F## 3/4″ شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ
VA/2SH-G## 1″ شیر فلکه ربع گرد کله خروسکی رو پیچ تو پیچ

درخواست مشاوره و سفارش